WELCOME | ԲԱՐԵՒ

Welcome, and thank you for having a look at my writings.

I like to write about politics and society, especially things pertaining to the Armenian world. I have had the good fortune to contribute to a few publications and felt it appropriate to display the more or less worthwhile ones online, besides including other essays and posts, such as Facebook notes or videos.

Most of what I have written is in English, but there are some pieces in Armenian as well. Some of my background and experiences that inform my writing are reflected on my LinkedIn profile.

The list of publications to which I have contributed and links to them may be viewed by clicking here. I have also had the pleasure of contributing to blogs, apart from participating in other writing projects.

Thank you once again for visiting. Please feel free to contact me any time, whether for writing-related work, translations, or otherwise.

– Nareg Seferian

Բարեւ. շնորհակալ եմ գրութիւններիս հանդէպ հետաքրքրութեան համար:

Սիրում եմ քաղաքականութեան եւ հասարակութեան՝ մասնաւորապէս հայկական աշխարհին հետ առընչութիւն ունեցող երեւոյթների մասին գրել: Բարեբախտութիւնն եմ ունեցել մի քանի պարբերականներում տպագրուելու եւ վերջապէս զգացի, որ յարմար կը լինէր քիչ թէ շատ արժէքաւորները ներկայացնել առցանց՝ ներառելով նաեւ այլ շարադրութիւններ ու մտորումներ, օրինակ՝ Facebook-ում գրածս որոշ նիւթեր կամ տեսանիւթեր:

Մեծամասնաբար Անգլերէնով եմ գրել, սակայն կան նաեւ մի քանի Հայերէն գրութիւն: LinkedIn-ի էջիս վրայ կարող էք ծանօթանալ կրթական ուղիիս եւ փորձառութեանս այն մասի հետ, որոնք ազդել են գրութիւններիս նիւթերի վրայ:

Իմ գրութիւնները տպագրող պարբերականների ցանկը՝ յղումներով, կարելի է տեսնել սեղմելով այստեղ: Նաեւ յօժարութեամբ մասնակցել եմ որոշ բլոգերի, բացի գրութիւններով հանդէս գալով այլ նախագծերում:

Դարձեալ շնորհակալութիւն այցելելու համար: Ազատ զգացէք հետս կապ հաստատելու, եթէ ցանկանաք՝ գրելու հետ կամ թարգմանութիւնների հետ կապուած աշխատանքի համար, կամ այլապէս:

– Նարեկ Սէֆէրեան