Identity, Narratives, and Symbolism in Conflict Resolution

Identity, Narratives, and Symbolism in Conflict Resolution

Too often the Karabakh conflict is reported in the Western media with great emphasis on oil and gas pipelines. While energy infrastructure is indeed a significant component of that complex issue, the rhetoric from the political leaders and from common voices in the region hinge overwhelmingly around national identity, historical narratives, and symbolism.

For example, the President of Azerbaijan complained in his interview on Al Jazeera English that towns and villages in the region have been re-named in the past decades. Now we see that the Azerbaijani armed forces claim to have taken over the village of Mataghis/Madagiz and Ilham Aliyev’s official Twitter account very soon proclaims a new name for it, rather – “I reinstate the historical name … Sugovushan”.

read the rest

Armenia in 2018, Belarus in 2020

Armenia in 2018, Belarus in 2020

It is difficult to avoid drawing parallels between the political developments that took place in Armenia in 2018 and the ongoing events in Belarus. There are significant overlaps, but also substantial differences.

One major difference is in the leadership. Nikol Pashinyan had a long track record as a journalist, opposition activist, and politican, a visible part of street protests that had characterised politics in Armenia since the mid-2000s. He and his team had quite clear methods and tactics in 2018, drawn from years of experience.

I do not know enough about Belarus, but, from as much as I can follow, it seems that the movement is more sporadic, led by Sviatlana Tsikhanouskaya who was unexpectedly thrust onto the scene because of political machinations targeting her husband. It is a different dynamic, even though – quite clearly – both in Armenia in 2018 and in Belarus in 2020, a large proportion of the population expresses the same demand of changing entrenched political leadership.

read the rest

A Couple of Notable Words in Arayik Harutyunyan’s Inaugural Address

A Couple of Notable Words in Arayik Harutyunyans Inaugural Address

The fourth president of the self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh or Artsakh took his oath of office on Thursday, May 21. There are many observations that could be made about the ceremony – the broadcast and the narrative it creates, how it portrays and situates the new leader, Arayik Harutyunyan, within it, the implicit and explicit context created by the visuals, locations, and music, alongside the protocols surrounding the inauguration.

I was drawn to one paragraph in Harutyunyan’s speech:

read the rest

Questions of Academic Freedom in Armenian Studies and Turkish Studies in the United States

Essay for a course on the academy and academic life (Joel Peters)

Questions of Academic Freedom in Armenian Studies and Turkish Studies in the United States

The principle of academic freedom may appear on the surface to offer a carte blanche for all matters of scholarly pursuit, whether to instructors or students, and perhaps even to university administrators. There are a few key questions around which that principle hinges. This essay will take up some of them by investigating the history of the development of Armenian Studies and Turkish Studies in the United States and the controversies that have arisen within and across those disciplines.

Brief Overview

This section draws upon Mamigonian (2013), Ergüneş (2018), Reed (1997), and the websites of the Institute of Turkish Studies, the Ottoman and Turkish Studies Association, the Society for Armenian Studies, and the Middle East Studies Association.

Armenian Studies and Turkish Studies have been systematically pursued by European scholars initially under the broader Oriental Studies umbrella since even as early as the late 18th century. It is not difficult to point out the political interests that evidently led to and supported the study of language, culture, religion, and society of the Balkans, Anatolia, Asia Minor, and the Levant. The Great Powers were keen to extend their holdings – the so-called “Eastern Question”. In fact, studying Persian, Arabic, or Turkish philology had an immediate association in many capitals with a career in the foreign service (and in espionage). The Diplomatic Academy of Vienna was founded by Empress Maria Theresia as the Oriental Academy in 1754, serving as a sort of prototype. Well into the 20th century, Oriental Studies university programmes were feeders for the KGB in the USSR. Continue reading

Some Questions About This Revolution | Մի Քանի Հարցում Այս Յեղափոխութեան Վերաբերեալ

I am sure we are all very excited and proud about the events in Armenia over the past few weeks, and with good reason. But I’m afraid I have been a sceptic from the start, and some questions are still buzzing about in my mind.

This brief piece of writing is not meant to rain on anyone’s parade or to make people upset – these are genuine enquiries from a concerned citizen. Some key hills have been surmounted, but the road still has a way to go. It could get bumpy.

read the rest

Վստահ եմ բոլորս շատ ոգեւորուած ենք ու հպարտ վերջին շաբաթներում Հայաստանում տեղի ունեցած դէպքերով, եւ իրաւունք էլ ունենք: Բայց ես սկզբից ի վեր վերապահումներ եմ ունեցել եւ մի քանի հարցում դեռեւս մտքիս մէջ բզզում են:

Այս կարճ գրառումը ինչ-որ ստուեր գցելու կամ մէկին նեղացնելու համար չէ: Սրանք մտահոգ քաղաքացու անկեղծ հարցադրումներ են: Որոշ առանցքային սարեր յաղթահարուել են, սակայն ճանապարհը դեռ շարունակւում է: Գուցէ անհարթ լինի:

կարդալ մնացածը

The Armenian Identity and the Armenian State

The Armenian Identity and the Armenian State

More than ten years ago now, I had the privilege of participating in an international cultural exchange programme in Poland run by AIESEC, a global student and young professionals network. There were some twenty or twenty-five of us college-age students from a dozen different countries going around various villages and towns throughout Poland. We met with high school students and delivered presentations on our countries and cultures.

Poland is among the most ethnically homogeneous societies in the world. For a teenager in a distant rural area to interact with a young person from, say, Peru, or India, or even more exotic Armenia, must have been a pleasantly disruptive experience. Besides recounting to those bright faces the story of the first Christian nation or the legacy of the genocide, I found myself discussing my own personal family history that, like any good Armenian story, traverses a few seas and continents.

read the rest

2017 Armenian Parliamentary Elections: Observations on Observations

2017 Armenian Parliamentary Elections: Observations on Observations

I had the honor and pleasure of serving as an interpreter for visiting European observers during the 2017 Parliamentary Elections held in Armenia on April 2. It was a long, exhausting day. But I shouldn’t complain, because those election monitors who stayed for the final count definitely got far less sleep than me that night. All in all, it was a fascinating experience—one from which I learnt a great deal.

Long before I had much of an idea about political philosophies or voting processes, I served as an all-day observer at a single polling station in Yerevan during the Parliamentary Elections in 2007. That was not a very positive experience, in part due to logistical reasons—staying in one single room from seven am one morning to six am the following morning with little access to food or water was no fun. Also, I had not been trained very well and didn’t know what violations to look out for. I would have been unable to handle any confrontations. Luckily the voting at my polling station passed by almost without incident that time.

read the rest

Նոր թրքախօսի մը արտայայտ(ն)ութիւնները

73_postcaptureՆոր թրքախօսի մը արտայայտ(ն)ութիւնները

Պոլիս գտնուիլը շատ հետաքրքրական կողմեր ունի, մանաւանդ այս օրերուն։ Որպէս մէ­կը, որ կը հե­տեւի քա­ղաքա­կանու­թեան եւ մաս­նա­ւորա­պէս մի­ջազ­գա­յին ու տա­րածաշրջա­նային ան­ցուդար­ձին, նիւ­թի պա­կաս չկայ, փառք Աս­տուծոյ։ Սա­կայն աւե­լի առօ­րեայ տե­սան­կիւնէն, ու­րախ եմ որ ժա­մանակ կ՚անցնեմ այս քա­ղաքին մէջ, քան զի առի­թը կ՚ըն­ծա­յէ թրքե­րէն սոր­վե­լու։

Թրքե­րէնի հետ կապս շատ հե­ռու չէ, իրա­կանու­թեան մէջ։ Ըն­տա­նիքիս ակունքնե­րը Մա­րաշին մէջ կը գտնուին, ուստի ման­կութեանս յա­ճախ լսած եմ թրքե­րէն, մա­նաւանդ մե­ծերուն կող­մէ։ Ականջներս լե­ցուած են որոշ բա­ռապա­շարով մը։ Նոյ­նիսկ շարք մը բա­ռեր հա­յերէն կը կար­ծէի պզտիկ եղած ատենս։ Վստահ եմ շատ սփիւռքա­հայեր այդ փոր­ձա­ռու­թիւնը կը կի­սեն։ Երի­տասար­դութեանս ջանք թա­փած եմ թրքե­րէն ինքնու­րոյն սոր­վե­լու, իսկ աւե­լի վեր­ջերս դա­սերու գա­ցած եմ (Երե­ւան ալ, հոս ալ)։ Եթէ ան­կեղծ ըլ­լամ, այ­սօ­րուան թրքե­րէնէն աւե­լի պի­տի նա­խընտրէի նախ­նի­ներուս խօ­սած լե­զուն սոր­վիլ։ Բայց այդ դա­րը երե­ւի թէ ան­ցած հա­շուենք։

կարդալ մնացածը

Արեւմտահայերէնին հայրենիքը ո՞ւր է

72_postcaptureԱրեւմտահայերէնին հայրենիքը ո՞ւր է

Արդէն երեք շա­բաթ ան­ցած է, որ Հրանդ Տինք Հիմ­նարկին ամառ­նա­յին լե­զուի եւ մշա­կու­թա­յին դա­սըն­թացքը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ։ Թէեւ ես արեւմտա­հայե­րէնի լե­զուա­կիր եմ, խոս­տո­վանիմ որ կրթու­թեանս պատ­ճա­ռով այդքան ալ ինքնավստա­հու­թեամբ չմօ­տեցայ լե­զու դա­սաւան­դե­լու մար­տահրա­ւէրին։ Սա­կայն չա­փազանց ոգե­ւորիչ ժա­մանակ կ՚անցընենք։ Դա­սըն­թացքին յա­ջողու­թեան պատ­ճառնե­րէն գլխա­ւորը, ես կ՚ըսէի, մաս­նակցող­նե­րուն՝ աշա­կերտնե­րուն եռանդն է, նաեւ՝ կազ­մա­կեր­պիչնե­րուն ար­հեստա­վարժ մօ­տեցու­մը։

Անոնցմէ մէ­կը՝ հայ գիր ու գրա­կանու­թեան մաս­նա­գէտ, ըն­կերս Սե­ւանը քա­նի մը օր առաջ ին­ծի հա­մար հե­տաքրքրա­կան նկա­տառու­թիւն մը ըրաւ։ Ան ըսաւ, որ արեւմտա­հայե­րէնին ու­սուցա­նու­մը Թուրքիոյ մէջ ոչ միայն գի­տական կամ պատ­մա­կան նշա­նակու­թիւն ու­նի, այլ ան պէտք է ներ­կա­յացուի որ­պէս Թուրքիոյ տե­ղական լե­զու­նե­րէն մէ­կուն պահ­պա­նու­մը եւ զար­գա­ցու­մը։ Արեւմտա­հայե­րէնին հայ­րե­նիքը Թուրքիան է, ըսաւ։

կարդալ մնացածը

The Global Nature of Armenian Culture

69_postcaptureThe Global Nature of Armenian Culture

I was at a KFC in Yerevan the other day when an Iranian tourist approached the young woman at the counter and said, “Excuse me, please, can I have one changal?” The lady smiled and said, “Yes, changal,” and gave him the fork he requested.

How wonderful was that exchange? The setting: a multi-national fast food chain. The actors: two members of neighboring nations. The language: yet a third, as it were universal, entity, sprinkled with one word from let’s say a formerly universal language of communication.

I thought it was very telling—an example of the global nature of Armenian culture.

read the rest